TH | EN
Packing All
COMPANY PROFILE
VISION & MISSION
ORGANIZATION CHART
AWARDS & CERTIFICATES
บริษัท อิมโก้ ฟู๊ดแพ็ค จำกัด จะเป็นเลิศในการผลิตบรรจุภัณฑ์ พลาสติก สำหรับบรรจุอาหารและเครื่องดื่มที่มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย ด้วยความใส่ใจ
ต่อผู้บริโภค
  1. มุ่งมั่นที่จะพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรในทุกภาคส่วน
  2. มุ่งมุ่นที่จะปลูกฝังทัศนคติที่ดีและพัฒนาจิตสำนึกให้กับบุคลากรในด้านการทำงานและด้านคุณภาพ
  3. มุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบสายการผลิตให้ได้มาตรฐานระบบ GMP และ HACCP
  4. มุ่งมั่นที่จะพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้ทันสมัยด้วยคุณภาพระดับสากล และร่วมรับผิดชอบต่ดสังคมและสิ่งแวดล้อม
  5. มุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบบริหารการจัดการให้มีประสิทธิภาพโดยการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกภาคส่วน
  6. มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจต่อคู่ค้า ด้วยความโปร่งใสและจริงใจ
  7. มุ่งมั่นที่จะขยายฐานลูกค้า สร้างความหลากหลายของผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด
 
ABOUT US SITEMAP CONTACT US